วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

คำขวัญของโรงเรียน

“ประพฤติดี มีวิชา พัฒนาอารมณ์ ชื่นชม
สิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยี ”